Politik

Bättre förutsättningar för kommunens föreningar 0ch kulturliv.

Idag gör kommunen mycket men det räcker inte. Vårt kultur och föreningsliv måste ombord på marknadsföringsloket. Vi har något fantastiskt att förmedla vidare till våra besökare från både när och fjärran men detta måste marknadsföras på ett bättre sätt.

Kommunens skolor är fantastiska med sin personal och sina erfarenheter och även detta ska upp på perrongen. Vi vill inte att småortsskolor läggs ned eller att våra barn skall flytta ut till andra kommuner och deras skolor. Vi vill att våra skolor har sina egna  program, museer och utställningar som hela tiden ska utvecklas. Allt detta måste marknadsföras.

Säkerställa att samtliga in- och utfarter är välskötta och inbjudande.

När man anländer till kommunen möts vi  av orten Berga från Oskarshamns hållet, här måste alla in- och utfarter var välskötta och prydliga. Tanken är att alla ska känna att vi verkligen bryr om vår ort och omgivning. Besökare ska få en känsla av att känna sig välkommen och vi som bor här vill visa upp en ort som inbjuder både besökare som boende att välja Berga som sin plats för välbefinnande. Näst infart är tätorten Högsby som sin huvudled till Kalmar måste förbättras så att det finns ett intresse att vilja stanna till och ta en paus.

Vi måste få till en större genomströmning i orten men även hela kommunen av besökare, allt för att näringslivet och boende ser orten som intressant för etablering av näringslivet. Exempel är södra infarten mellan Berga och Hanåsa, området mellan Berga skola och Storgatan och i Högsby gäller det framförallt centrumdelen. Vi måste göra allt för att det ska se mer inbjudande ut.

Starta ett marknadsföringslok för att få kommunen på kartan.

Marknadsföring är inget man arbetar med en kvart innan morgonkaffet. Idag är konkurrensen om kunderna stenhård och många kommuner lägger mycket stora resurser på att få sin kommun med på kartan.

Det arbetas alldeles för lite med kommunikation och marknadsföring från kommunens sida. Därför vill Nybyggarpartiet starta upp ett marknadsföringslok som sätter oss på kartan ordentligt. Vi har fantastisk natur och omgivning i kommunen men det räcker inte att visa enstaka bilder och be människor att besöka oss. Vi omges av skog, natur, sjöar och floder som finns i hela Sverige och vi måste därför bli experter på att marknadsföra just vår kommun och hitta det unika med Östra Småland med Högsby och Berga men även övriga orter i vår kommun för att sticka ut. Varför inte börja med Berga för att sedan berätta om tätorten och övriga orter.

Kommunens “Turistinformation” skall användas som aktiv portal och jobba aktivt med sina medlemmar från besöksnäringen för att attrahera gäster som vill komma i konkurrens med andra kommuner. Turistinformationen skall privatiseras i bolagsform där varje medlem utgörs av aktörer inom besöksnäringen inklusive kommunen.

Besluta i Kommunfullmäktige att vår kommun är Sveriges bästa? Vi som bor här vet om det, nu gäller det att nå ut till alla andra.

Förskola och Barnomsorg

Satsningen på förskolor är en bra start, dock bör det införas högre kompetens och ordning redan från start inför framtiden. Förskolor utgör en viktig del i barnets uppfostran och utveckling. Här vill vi att förskolan ska få möjlighet att profilera sig och skapa en än högre kvalitet i sin verksamhet för barnen. 

Kommunen borde profilera sina förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Anledningen är enkel, det finns olika teorier och synsätt på barns utveckling,  därför bör det finnas olika alternativ för att passa in i ett barns utveckling.

På kommunens förskolor ska det finnas en bra och gedigen lekpark som ger den stimulans barn så väl behöver. Personal som trivs med sina verktyg kommer att trivas och ge barnen den trygghet vårdnadshavarna vill se. 

Grundskola  

Grundskola utgör en viktig del i barnens utveckling av både beteende och kunskapsinhämtning som en bra förberedelse för framtiden. Lärare som undervisar i skolan skall vara behöriga, en viktig fråga att lösa då rekryteringen är något alla kommuner brottas med. Kommunen måste se till att säkra kompetensen på alla nivåer inom skolan.

Vi vill att kommunen ska ge medarbetare i skolan alla möjligheter att ge eleverna en bra start i livet, ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället enligt de svenska normer som säkerställts.

Vi anser att politiken ska ha större krav på att ledarskapet inom skolan fungerar. Vi kan inte acceptera att kommunen missar ett antal elever för att man inte klarar av sitt jobb eller arbetar på fel sätt. Egentligen finns det bara ett krav, rätt elever ska förberedas för att komma in på rätt gymnasielinje efter grundskolan företrädesvis inom kommunen.

Vi anser att en bra relation i skolmiljön med bra förebilder ger eleven trygghet genom att eleven bli sedd, får en bekräftelse i skolarbetet som motiverar till bra studieresultat. Det är av mycket stor vikt att på ett effektivare sätt samverka kring barn med oro så att rätt insatser kan sättas in i tid. 

Vi vill att kommunen inför ett Puls projekt ( årskurs 7 – 9) som ska lyfta fram fysisk aktivitet vilket skall resultera i bättre skolresultat. Om möjligt borde detta redan införas från mellanstadiet.

Gymnasiet / Vuxenutbildning

Vi vill här att kommunen ska ha ett eget gymnasium med lärcentra. Idag har kommunen valt att lägga ned de nationella programmen på grund av för få sökande. Detta är ej hållbart för en kommun som ska ha en framtid som kommun. Vi vill att det undersöks om kommunen kan hitta partners för nischade gymnasieutbildningar, nationella program med viss inriktning som förbereder inför vidare studier. Det är viktig att lyfta fram lokala fördelar med att gå i ett lokalt gymnasieprogram istället för  att välja ett gymnasium utanför kommunen. 

Det är även viktig att vi kan bibehålla en kommunal vuxenutbildning ihop med ett lärlingsprogram inom vissa yrken i kombination med studier.

Personal och politik i samförstånd

Att få en organisation att fungera med så lite friktion och bekymmer som möjligt, är inte det enklaste. Det finns alltid problem som dyker upp, men en sak är säker, finns det glädje i det man gör och alla drar åt samma håll med vetskap om varför, blir glädjen större när man övervinner svårigheterna.

Det är medarbetarna på alla nivåer som ska göra jobbet efter ramarna som politiken lägger upp. Blir det svårigheter ska högst ansvariga lösa detta på ett bra sätt. Det yttersta ansvaret ligger på politikerna men vi måste ge cheferna utrymme att göra sitt jobb. Politiken ska hålla sig från verksamheten men måste bli mycket bättre och effektivare att kräva åtgärder från högste chefen när problem uppkommer. Här behöver det hända mycket. 

Kommunen har stora investeringar inom skola, vård och omsorg framför sig, detta i kombination med en fortsatt troligare svag ekonomisk utveckling. Vi anser att framtida beslut skall tas i konsensus av både opposition och majoritet. Tillsammans måste vi vara överens om dessa stora ekonomiska beslut som kommer att inverka många år framåt i tiden. 

Ett näringsliv måste ses som en grupp och det är av stor vikt att en gemensam företagsanda skapas där vi inom näringslivet tillsammans är med om att skapa en ny gemensam ekonomisk standard. Om det går bra för oss kommer det också att gå bra för kommunen och därmed dess medborgare. Vi måste engagera oss, förnya och förändra våra marknader som grupp för att vi långsiktigt skall vinna på detta. 

Etablering och konkurrens är något som på sikt kommer att utveckla oss som företagare, service är ett annat ledord som är mycket viktig förutom att vi hela tiden måste sträva efter nyetablering av företag som skapar sysselsättning för att öka vårt intresse som kommun. Personella resurser är viktiga men det krävs resurser med rätt kompetens. Föreslagsvis kan ett slags företagarråd skapas med ett antal framåtdrivande företagare som leder arbetet åt detta håll.     

En mycket viktig fråga i synnerhet inom Högsby kommun där många är nära ålderdomen. Här måste kommunen ta ett större ansvar att skapa alternativa äldreboenden gärna tillsammans med näringslivet. Idag nämns dessa alternativa boenden, stöd och omsorgsboende, trygghetsboende och seniorboende. 

Stöd och omsorgsboende, med dygnet runt bemanning av personal måste omvärderas och en behovsanalys bör ske som underlag för kommunens beslut. Denna fråga är av mycket stor vikt och breda beslut om detta förordas av oss.

Trygghetsboende och seniorboende bör finnas i kommunen, här hoppas vi att kommunen med övriga marknaden undersöker för att se om dessa boenden kan minska behoven i stöd och omsorgsboenden. Här tycker vi att de även skall söka samarbeten med fristående och intresserade aktörer på den fria marknaden för att få tillstånd dessa former av boende. Det går inte att sitta och vänta på att någon annan gör det utan man måste börja att ta egna initiativ till detta. 

Det är aldrig roligt att prata ekonomi när man diskuterar våra äldres framtid och deras behov av hjälp. Alla vill att de som byggt upp vårt samhälle ska ha det så bra som möjligt på ålderns höst. Dock måste vi ta ställning till denna viktiga fråga för vår lilla kommun, ingen vill höja skatten eller ha en diskussion om att ta pengar från någon annan central del tex skola eller vård och omsorg. Vi som parti har en ny modern plan hur detta ska kunna ske, vi måste bli fler som har råd med det viktigaste, skola, vård och omsorg. Det finns i dag alternativa planer på ett privat initiativ för ett +65 boende (tillträde från 60 år) inom en snar framtid i kommunen som kan tillgodose de äldre när det är dags att sälja sina för stora hus.

Vårt gemensamma ansvar

Alla har ett ansvar för att vi ska kunna leva i ett tryggt och säkert land. Ett stort ansvar vilar på det offentliga, men som privat person har också du som medborgare ett grundläggande ansvar. 

En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har ett primärt ansvar för att skydda vårt liv och egendom. Detta gäller vid olyckor i vardagen, hemma och på fritiden. Men det gäller också vid svåra olyckor eller kriser som kan påverka stora delar av vårt samhälle och ytterst hota vår demokrati och mänskliga rättigheter.

I dagens samhälle där mycket förändras gäller det att förebygga så att olika former av brott kan undvikas. Detta innebär att vår polis samarbetar med kommunen för att förhindra att brott ske. Vi ska kunna röra oss fritt, bo i en trygg miljö och omgivning utan att utsättas för brott. Grannsamverkan som finns i kommunen är ett exempel på förhindrande att brott möjliggörs. Högsby kommun bedriver denna förebyggande verksamhet för att skapa trygghet. Vi anser att det behövs en ökande uppvisning av polis i vår tätort. Vi anser att förekomsten av narkotika och känsla för laglydighet bör ökas bland alla medborgare.

Service och återkoppling från kommunens nya Medborgarkontor

Det kan vara svårt för kommunens fantastiska medarbetare att återkoppla till kommunens medborgare när dessa mailar eller ringer för information eller vägledning, det är såklart inte medvetet men många kan uppleva det som ett stort problem.

Vi föreslår därför att det inrättas ett medborgarkontor. Syftet med ett sådant kontor är att alla med enklare frågor ska få svar på sina frågor inom rimlig tid, dock att företräde ges åt företagen och näringsidkare då jobben är det absolut viktigaste  för vår kommun. Utan arbeten har vi inte råd med det viktigaste, – Skola, vård och omsorg.

Tanken med ett medborgarkontor som vi ser det är att det ska vara ett servicekontor för alla för att ge svar på frågor eller att ge information. Ett medborgarkontor i sin tur kan innehålla mycket, polis, arbetsförmedling, administrativ service, samhällsinformation, rådgivning i ekonomiska och juridiska frågor vilket i sin tur avlasta övriga avdelning inom kommunen. Det är egentligen bara fantasin som skulle kunna sätta stopp för vidare utveckling.